Ano Ang Maykroekonomiks?

Ang ekonomiya ay hindi maaring kumilos ng mag-isa lamang. Upang ang isang ekonomiya ay maging maunlad, kinakailangan ng mga sangay na makakatulong ng malaki upang maging matagumpay ang mga nabuong konsepto at maisakatuparan ito. Kung babalikan ang kahulugan ng ekonomiks, mayroon itong dalawang mahalagang sangay. Ang “makroekonomiks” at “maykroekonomiks”. Sa pagkakataong ito ipapaliwanag ang isa sa napakahalagang sangay ng ekonomiks, ang “maykroekonomiks”. Ano ang maykroekonomiks sa isang bansa? Ano ang naitutulong nito? at gaano ba ito kahalaga?

Kaalaman sa kung ano ang Maykroekonomiks

Ang salitang maykroekonomiks (microeconomics) ay hango sa salitang Griyego. Ang “maykro” ay nangangahulugang “maliit” at ekonomiks ay “ekonomiya”. Kabaliktaran ito ng makroekonomiks na pinag-aaralan ang ekonomiya bilang kabuuan. Ang maykroekonomiks ay isang sangay ng ekonomiks na sumusuri o tumatalakay sa maliit ng yunit ng bansa. Mga halimbawa nito ay ang mga kayarian ng maliliit na negosyo at gayundin sa mga pangyayari at pasya sa mga sambahayan at bahay kalakal. Sa madaling salita, ang sangay na ito ang responsable sa pag-aaral kung paano nakakabuo ng isang pagpapasya ang mga tao, tahanan, industriya, pamilihan at mga kumpanya upang magamit ang mga limitadong yaman sa pamamaraang tipikal. Pagdating sa mga pamilihan o merkado, pinag-aaraang mabuti sa maykroekonomiks ang mga mekanismong ginagamit ng merkado na naglulunsad ng mga kaugnay na halaga sa mga serbisyo o produkto at pagtatalaga ng mga kaunting mga kagamitan para sa maraming iba pang paggamit.

 • Sambahayan – ito ay sektor ng ekonomiya na tumutukoy sa mga kumokonsumo
 • Prodyuser – tawag sa mga taong gumagawa ng mga produkto at namumuhunan. Sila ang mga negosyante.
 • Bahay kalakal – ito ay isang sektor ng ekonomiya na tumutukoy sa isang tao o pangkat ng mga tao tulad ng mga prodyuser o negosyante.

Ang mga mahahalagang saklaw ng pag-aaral sa Maykroekonomiks

Ano ang maykroekonomiks pagdating sa pagpapasya ng isang mamimili? Ito ay gumagawa ng mga paraan kung paano gagamitin ng isang konsyumer ang kanyang kinitang pera. Ito ay bilang katugunan sa kanyang mga pangangailangan mula sa pinakamahalaga hanggang sa pinakamaliit niyang nais. Sa pamamagitan nito, mapapataas ang kanyang kasiyahan at kalidad ng kanyang pamumuhay sa lipunan.

Halimbawa: Ang kalidad ng negosyo ay kinakailangang may mataaas na kalidad upang maabot ang kasiyahang nais makuha ng isang mamimili. Kung maraming tao, partikular na marami ring kikitain.

Ano ang maykroekonomiks pagdating sa mga negosyante? Ito ay may kinalaman pagdating sa mga kilos o gawi, kilos at pagpapasya ng isang negosyante pagdating sa alokasyon ng kanyang pinagkukuhanang yaman. Ito ay upang makaiwas sa posibilidad na pagkalugi ng negosyo at upang mapataas naman ang kanyang tubo.

Halimbawa: Kung ikaw ay isang negosyante, gagawa ka ng kaukulang halaga ng iyong produkto na makakatulong upang hindi ka makaranas ng pagkalugi. Mataas ang presyo, mas mataas ang tyansang hindi pagkalugi. Ngunit, ang pagtaas ng presyo ay kinakailangang pag-aralang mabuti upang hindi magdulot ng kahit na anong kumplikasyon. Ito ay isang layunin rin ng maykroekonismo.

Ano ang maykroekonomiks pagdating sa supply at demand? Ito ay may ugnayan sa pagtatakda o paglilikha ng mga bilihin na ginagamitan ng supply at demand.

Halimbawa: Kapag lumikha ng supply at demand kinakailangang ito ay hindi naghihilahan. Kinakailangang patas o pantay lamang sila sa isa’t-isa. Balanseng supply at demand ang kinakailangan upang hindi magkaroon ng negatibong epekto.

 • Supply – ang suplay o supply ay tumutukoy sa dami ng mga serbisyo at produkto na handing ipagbili ng mga namumuhunan o negosyante sa merkado na nagtataglay ng iba’t-ibang presyo sa takdang panahon.
 • Demand – ang demand ay tumutukoy sa dami ng serbisyo at mga produktong kayang bilhin na nagtataglay rin ng iba’t-ibang presyo sa isang takdang panahon.

Pagpupuno at pangangailangan (supply and demand) sa Maykroekonomiya

Ito ay ang pang-ekonomiyang pagtukoy ng presyo sa merkado o pamilihan. Pinagsasama-sama nito ang mga merkadong kompetitibo. Pag-yunit na presyo para sa partikular na bagay ay magbabago o mag-iiba hanggang sa ito ay pumirmi sa punto kung saan ang dami ng kinakailangan ng mga taga-konsumo ay katumbas ng daming maipampupuno ng mga tagagawa ng produkto. At ito ay nagreresulta ng ekilibriyong pang-ekonomiya o katatagang pang-ekonomiya ng presyo at dami. Mayroong apat na batas ang supply at demand na kailangan ring maintindihan.

 1. Sa pagkakataong ang demand ay tumataas at ang supply ay nananatiling hindi nagbabago, ito ay nangangahulugang may mas mataas na matibay na presyo at dami.
 2. Kapag ang demand ay bumababa naman at ang dami ay nananatiling magkatulad o magkaparehas, ang ibig sabihin nito ay mas mababang katatagan ng dami at halaga.
 3. Sa pagkakataong ang supply ay tumataas at nananatili ang demand, ito ay nangangahulugang may mababang katatagan ng halaga at may mas mataas na dami.
 4. Kapag ang supply naman ay bumababa at nananatili ang demand, sa madaling salita ito ay may mas mataas na presyo at may mas mababang dami.

Mga pag-aaral na sakop sa Maykroekonomiks

Kabilang sa mga mahahalagang larangan sa pag-aaral na nakapaloob sa maykroekonomiks o maykroekonomiya ay:

 • Ekilibriyong heneral
 • Mga merkadong nakapailalim sa asimetrikong impormasyon
 • Pagpili na nakapailalim sa kawalan ng katiyakan at
 • Mga aplikasyon o kagamitang pang-ekonomiya ng Teorya ng Laro o Game Theory sa Ingles kung tawagin.

Bilang karagdagan, ang tawag sa mga taong nag-aaral ng maykroekonomiks ay mga “maykroekonomista” o “microeconomist” sa Ingles.

Kadalasan, isinasama rin sa pag-aaral sa maykroekonomiks ang elastisidad na pang-ekonomiya ng mga serbisyo at produkto na nakapaloob sa sistemang pangmerkado o pangpamilihan. Ito ay nagpapatunay na ang maykroekonomiks ay may napakalawak na sakop.

Ang mga sakop o saklaw sa kung ano ang maykroekonomiks ay isang pamamaraan upang mas mapagbuti at mas mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Ang mga layunin rin na sakop nito ay isinasaalang-alang ang mga pangunahing pangangailangan ng mga maliliit na yunit ng bansa na nagiging instrumento upang magkaroon ng patuloy na pagdaloy ng ekonomiya ng isang partikular na bansa. Ang kaalaman sa mga saklaw ng pag-aaral ng maykroekonomiks ay upang mailarawan ang pangkalahatang presyo, kabuuang kita, mga hanapbuhay o trabaho, produkto at higit sa lahat ang mga bayarin sa araw-araw na pangangailangan ng mga maliliit na yunit sa lipunan.

Related posts