Ano Ang Makroekonomiks: Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Makroekonomiks

Ano ang makroekonomiks? Ang Makroekonomiks ay hango sa salitang Ingles na “Macroeconomics”. “Macro” na ang kahulugan ay “malaki” at ekonomiya. Ito ay isang mahalagang sangay ng ekonomiya na humaharap sa pagsasakatuparan, istruktura at pag-uugali ng isang natatanging bansa. Ito ay isang pag-aaral upang makabuo ng isang epektibong pagpapasya ng kabuuan ng ekonomiya. Isa sa pinaka pangkalahatang pag-aaral ng ekonomiya ang makroekonomiks kasama ng maykroekonomiks.

Mga mahahalagang datos na nakapaloob sa Makroekonomiks

Sa pag-aaral sa kung ano ang makroekonomiks ay nailalarawan ang iba’t-ibang modelo ng ekonomiyang pambansa. Natutukoy rin ang mga sektor sa bawat modelo na ito na sadyang nakakaimpluwensya sa paggalaw o pagtakbo ng pambansang ekonomiya. Kabilang sa mga pag-aaral na nakapaloob rito ay:

 • Kabuuang antas ng presyo
 • Kabuuang antas ng empleyo
 • Pangkalahatang produktong pambansa (GNP) at
 • Pangkalahatang gastusin o bayarin

Bukod sa mga pag-aaral na ito, may mga mahahalagang saklaw rin ang Makroekonomiks.

 • Ang makroekonomiks ay tamang pagpapairal ng mga patakarang pang-ekonomiko.
 • Nilalarawan sa paraang ito ang kabuuang kita, gastusin o bayarin, pangkalahatang presyo, tamang mga trabaho gayundin ang mga produkto.
 • Mga layunin katulad ng hindi matawarang antas ng produksyon sa lipunan at balanseng pandaigdigang kalakalan.
 • Pinag-aaralang mabuti ang mga prinsipyo ng pagbagsak ng mga pamilihan
 • Sinusuri ng mabuti ang mga istruktura ng mga pamilihan
 • Nakatuon ang atensyon sa kilos ng mga tao, mga sambahayan at industriya
 • Pinag-iisipan kung paano ang pagpapasyang ginagawa ng isang konsyumer sa kanyang gagawin at bibilhin.

Paikot-ikot na daloy ng ekonomiya

Sa maayos na pagdaloy ng ekonomiya malalaman kung ang isang dayuhang sektor ay naging produktibo at nakapag-ambag sa ekonomiya ng isang bansa. Ang simpleng paglalarawan nito ay kinabibilangan ng dalawang importanteng sektor sa lipunan ito ay ang:

 • Sambahayan – ito ay ang nagmamay-ari sa mga salik ng produksyon, nagbabayad sa mga gastos ng mga serbisyo at produkto. Tumatanggap ng kita galing sa bahay kalakal bilang kabayaran sa ginugol nilang salik ng produksyon.
 • Bahay kalakal – gumagamit ito ng mga salik na produksyong galing sa sambahayan upang maging ganap na produkto at serbisyo. Mayroon itong suplay ng mga serbisyo at produkto at umuupa sa salik ng produksyon.

Mga patakarang pangkabuhayan

Ang pamahalaan ay may hindi matatawarang papel upang ang ekonomiya ay maging matatag at maging maayos ang pagkilos at ito ay sa pamamagitan ng patakarang piskal. Sa pamamagitan nito, maaari nitong makontrol at maimpluwensyahan ang mga gawain ng isang pribadong sektor.

 • Patakarang piskal – ito ay isang paraang tinutukoy sa pagkontrol ng pamahalaan sa ekonomiya sa paraang pagbubuwis at paggastos upang maisakatuparan ang isang maayos at maunlad na daloy ng ekonomiya.
 • Pagbubuwis – ito ay nilikha ng pamahalaan upang mapatupad ang serbisyong pambayan. Ang buwis ring ito ay nakakatulong upang mas makalikha ng karagdagang serbisyo at produkto upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Sa mga pinagkukunang pondo ng isang pamahalaan ang pinaka-mahalaga ay ang buwis. Ito ay isang uri ng sapilitang kontribusyon na regular na kinokolekta ng pamahalaan mula sa mga mamamayan na may trabahong higit ang kita sa minimum na sahod.

Saan nagmumula ang kita ng isang pamahalaan?

Mayroong dalawang uri ng kita ang pamahalaan na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ito ay ang kita mula sa:

 • Buwis – nagmumula ito sa mga personal na kita ng mga manggagawa ng bansa gayundin ang kitang pang-negosyo o pag-aari at ang pinaka-popular na VAT kung tawagin. Ito ay legal na kinokolekta at boluntaryong ibinibigay ng mga manggagawa.
 • Hindi mula sa buwis – kabaliktaran sa buwis, ito ay kinokolekta sa mga korporasyong kontrolado at pag-aari ng pamahalaan, Mula sa interes sa pagpapautang at sa pagbibigay ng mga sertipiko at lisensya. Mas malaki ang kitang nakukuha rito sapagkat mga korporasyon o kumpanya ang nag-aambag rito.

Saan kinukuha ang pondo ng isang pamahalaan?

Kailangan ang pondo upang magkaroon ng pantustos sa mga proyektong binuo at pinag-aralan ng husto. Ang mga pangunahing ponding ito ay nagmumula sa:

 • Buwis
 • Mga tulong galing sa mga dayuhang bansa
 • Pagbibili ng mga lupaing pag-aari ng bansa
 • Kita mula sa mga negosyo na pag-aari rin ng pamahalaan
 • Mga perang inuutang o hinihiram sa loob man o labas ng bansa

Sa pagkakataong ito, buwis pa rin ang masasabing pinakamahalaga sapagkat ito ay taon-taong kinokolekta ng pamahalaan na hindi maaring tanggihan ninuman.

Ang mga institusyong may kinalaman sa pananalapi

Ito ay ang mga tinatawag na institusyong pinansyal na may legal n kakayahan upang lumikha, kumontrol, magpautang at magpakalat ng pera. Sa madaling salita, ang mga institusyong tinutukoy rito ay ang mga bangko. Mayroong apat na uri ng bangko:

 1. Bangkong Rural – nakapokus ang bangkong ito sa mga bayan kung saan limitado lamang ang pinaglilingkuran. Isang simpleng halimbawa nito ay ang mga taga-probinsya.
 2. Bangkong Agrikultural – ito ay bangkong naglilingkot sa mga masisipag na magsasaka ng bansa at maliliit na mga manggagawa.
 3. Komersyal – ang mga pangunahing kliyente ng ganitong uri ng bangko ay ang mga namumuhunan at negosyante. Pangunahin nilang responsibilidad ang tumanggap ng mga deposit na kadalasan ay sa pamamgitan ng mga tseke.
 4. Savings Bank – ito ay ang mga bangkong nagpapautang at maaring pag-impukan ng mga nais makaipon ng pera. Saving and loans kung tawagin.

Implasyon sa makroekonomiks

Ito ay isang termino na sumisimbolo sa walang humpay na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang bansa sa kahit saang pamilihan o merkado sa buong ekonomiya. Dahil rito, may mga epekto ito na hindi maisasawalang bahala:

 • Pagdami ng mga produkto sa dayuhan
 • Pagbaba ng suplay ng produksyon
 • Pagkontrol sa presyo ng mga partikular na produkto
 • Hindi makontrol na pagtaas ng demand at
 • Pagkukulang ng pondo ng bayan

Ang mga implinasyon na ito ay sadyang nakakabahala sa isang bansa dahil apektado ang halos kabuuan nito. Ang negatibong resultang ito ay walang dudang makakaapekto sa kahit na anong antas ng pamumuhay.

Mapapansin na ang pag-aaral ng mga hakbangin o pamamaraan sa makroekonomiks ay lubhang kumplikado sapagkat maraming bagay ang nakapaloob rito. Ang makroekonomiks ay may napakahalagang papel sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kung ano ang makroekonomiks ay siya ring repleksyon sa kung anong uri ng ekonomiya mayroon ang isang bansa.

Related posts