Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks: Ang mga Pangunahing Detalye na Kailangang Malaman Ukol sa Kung ano ang Ibig Sabihin ng Ekonomiks

Bilang tao na kabilang sa isang lipunan, nararapat lamang na magkaroon ng sapat ng kaalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang ginagalawan. Hindi ito isang uri ng pakikialam kundi isang uri ng malasakit sa kanyang paligid. Isang matibay na halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiks. Marahil ikaw ay nagtatanong rin kung ano ang kahulugan ng ekonomiks sa isang bansa.

Kahulugan ng ekonomiks

Ang ekonomiks para sa mga hindi nakakaalam ay patungkol sa eksaktong pag-aaral ng mga pamamaraan sa kung paano nagbabahagi ang mga tao o mamamayan at bansa ng kanilang pinagkukunang-yaman na limitado lamang. Ito ay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan na wari ba ay walang katapusan. Sa madaling salita, maituturing ito na isang uri ng agham na tumatalakay pagdating sa produksyon at distribusyon ng yaman ng isang bansa. Sinusuri nito ang mga kilos at pag-uugali ng mga tao at pangkalahatang iniuugnay sa paggamit at pagkakamit ng mga pangunahing pangangailangang materyal ng tao.

Ito ang mga pangunahing kasagutan sa kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiks. Ngunit sa mata ng iba’t-ibang ekonomista, ang kasagutan sa katanungan na kung ano ang kahulugan ng ekonomiks ay may iba’t-ibang pagpapaliwanag na maaaring magbigay ng mga simpleng kahulugan ng ekonomiks.

Ang makabuluhang kahulugan ng ekonomiks ay maaaring mahati sa apat na lubhang mahahalagang bahagi:

 • Isang uri ng agham panlipunan
 • Limitadong pinagkukunang yaman
 • Mga walang katapusang pangangailangan at hiling ng mga tao at
 • Ang lubusang paggamit

Iba’t ibang kasagutan sa kung ano ang kahulugan ng ekonomiks sa mata ng iba’-ibang ekonomista:

 • Lloyd Reynolds – ayon sa ekonomistang ito ang ekonomiks ay isang uri ng pag-aaral na mayroong kinalaman sa produksyon, pamamahagi at paggamit ng mga pinagkukunang-yaman.
 • Paul Wannacott – para sa kanya ang ekonomiks ay isang pag-aaral sa kung paano ang isang tao naghahanap-buhay, kung paano siya naghahanap ng kanyang makakain at iba pang uri ng materyal na pangangailangan. Binibigyang pansin sa ekonomiks ang mga suliraning may kinalaman sa pagkabuhayan sa pamamagitan ng mga tamang pamamaraan sa kung paano malulutas o mababawasan ang mga ito.
 • Clifford James – ayon sa kanya, ang ekonomiks isang pangkabuuang kaalaman na bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kagustuhan na makakita ng kanyang kabuhayan.
 • Paul Samuelson – para sa kanya, ang ibig sabihin ng ekonomiks ay sa kung paano gagamitin ang limitadong yaman na pinagkukunan ng mga tao upang makagawa at maipamahagi ang iba’t-ibang uri ng produkto o serbisyo. Ito ay upang matugunan ang mga pangangailangan sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap.
 • Roger Le Roy Miller – ito ay ang eksaktong kalagayan na nangangailangan ng tamang kapasyahan sa kung paano, kalian at saan gagamitin ang sapat lamang na pinagkukunang yaman.
 • Gerardo Sicat – ayon sa ekonomistang ito, ang ekonomiks ay isang uri ng makaagham na pag-aaral na tumutukoy sa kung paano nakagagawa ng pagpapasya ang mga tao o ang isang lipunan. Ang pangangailangan ng mga tao o ng lipunan ay sadyang napakarami at upang matugunan ito, mayroong pinagkukunang yaman na dapat gamitin. Ngunit sa kabilang banda, hindi ito makasasapat at ang paggamit ay maaaring may kinalaman sa ngayon at bukas. Sa madaling salita, ang tamang pagpili ay isinasaalang-alang ang mga pangangailangan sa ngayon at bukas. Ang paggamit ng likas na yaman ay hindi maitatangging may kakulangan ngunit may kaukulan na halaga at pakinabang na nangangailangan ng tamang paggamit.

Ang ekonomiks ay isang uri ng agham

Isa itong maituturing na agham sapagkat ito ay ginagamitan ng mga graph, chart at mathematics. Ito ay upang makakuha at makabuo ng mga mahahalagang datos upang masolusyunan ng tama ang mga suliranin na kinakaharap ng mga tao o bansa. Katulad ng ibang uri ng agham, ang ekonomiks ay naniniwala sa kalipunan ng mga hakbang na dapat maisagawa kung kaya’t ang paggamit ng mga graph, chart at mathematics ay sadyang napakahalaga.

Ayon kay Francis Bacon ang mga pangunahing hakbangin sa scientific method ay ang mga sumusunod:

 • Tukuyin ang mga problema
 • Magsagawa ng hypothesis
 • Maiging pag-oobserba upang makakalap ng mga mahahalagang datos
 • Paggawa ng mga eksperimento o tamang pag-aanalisa at
 • Makagawa ng remendasyon at konklusyon

Batay kay Bacon, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay maaaring makatiyak na makakabuo ng mga kalutasan sa mga suliranin na kinakaharap na sadyang may kinalaman sa ekonomiks.

Ang relasyon ng ekonomiks sa iba pang uri ng Agham Panlipunan

 • Kasaysayan (History) – ang mga tala na nakalap noong unang panahon ay siyang nagiging basehan ngayon patungkol sa mga hakbangin ukol sa pagpapaunlad ng ekonomiya.
 • Heograpiya (Geography) – pinagtutuunan ng pansin kung saan maaaring matagpuan ang mga likas na yaman ng bansa.
 • Panlipunang Siyensya, Pilosopiya, Etika, Sosyolohiya at Teolohiya (Science, Philosophy, Ethics, Sociology at Theology) – ito ay nagpapaalala hinggil sa pamantayang moral o pagpapahalaga na siyang gagabay patungkol sa payapang pakikipag-ugnayang pangkalakalan.

Ang dalawang mahalagang dibisyon ng ekonomiks

Ang ekonomiks ay mayroong dalawang mahalagang dibisyon na hindi maaaring maisantabi sapagkat ito ay hindi maitatangging mas magpapalawak pa ng tamang kaisipan sa kung ano ang kahulugan ng ekonomiks.

 • Maykroekonomiks (Microeconomics) – ito ay tumutukoy sa desisyon at galaw ng bawat sambahayan at negosyo o bilang ng mga mamimili o taga-tinda. Ito ay nakatuon sa bawat indibidwal na yunit katulad ng sambahayan, bahay kalakal at industriya. Ang bawat indibidwal at ang kanilang mga desisyon ay sadyang napakahalaga sa pag-intindi ng ekonomiya.
 • Makroekonomiks (Macroeconomics) – ito naman ay sumusuri sa pangkabuuang ekonomiya ng isang bansa gayundin sa mga isyu na nakakaapekto rito katulad ng kawalan ng hanap-buhay, inplasyon at patakarang pisikal at pananalapi. Sinusuri nito ang mga pambansang produksyon gayundin ang pangkalahatang antas ng presyo at pambansang kita.

Marami man ang maaaring maibigay na kahulugan sa kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiks, iisa pa rin ang kinahantungan at ito ay ang pagtukoy sa mga pangangailangan ng tao o ng isang bansa bilang kabuuan. Ang ekonomiks ay nakabatay sa walang katapusang pangangailangan o hiling ng mga tao at kumakalap ng mga mahahalagang datos upang ito ay masolusyunan. Ang mga taong may sapat na kaalaman sa kung ano ang ekonomiks ay mamumulat ang kaisipan na ang bawat isa ay may kakayahan upang maresolba ang bawat pangangailangan ng tama at sapat.

Related posts