Ang Kahalagahan Ng Ekonomiks Sa Lipunan?

Naririnig ng halos karamihan ang salitang Ekonomiks? Ngunit hindi lahat ay may sapat na kaalaman sa kung ano ito at kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa isang bansa o lipunan. Ang ekonomiks ay mahahalintulad sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Katulad ng pagba-budget sa isang tahanan sa pang-araw-araw na gastusin na limitado lamang ang perang kailangang gamitin. Paghahanap ng trabaho upang magkaroon ng katatagan ang pamumuhay at pagpapalago ng negosyo upang magkaroon ng dire-diretsong magandang kita.

Bago ang lahat ang ekonomiks ay hango sa salitang Griyego na “oikonomos” na sa wikang Ingles ay katumbas ng salitang “household”.

Oiko – ay pamamahala at
Nomos – ay tahanan

Tumutulong upang maunawaang mabuti ang nangyayari sa pinansyal at sosyal na sitwasyon ng isang bansa

Ang ekonomiks ay isang Agham Panlipunan kung saan may ginagawang mga kaukulang hakbang o pag-aaral kung paano mapapalago ang ekonomiko ng isang bansa. Binibigyan ng magagandang suhestyon ang mga tao kung ano ang mas magandang paraan upang makakuha ng mas magandang kita. Makakatulong rin ito ng malaki upang masagot ang mga katanungang tulad ng:

  • kung paano bumuo
  • paano uumpisahan gawin ang konseptong nabuo at
  • kung para kanino ang nabuong plano.

Binibigyan ng kaukulang pansin ang mga problemang pangkabuhayan sa paraang kung paano ito masosolusyunan. Ang pagkakaroon ng tamang hanapbuhay ay sumisimbolo rin sa isang bansang may matatag at maunlad na ekonomiya. Mas maraming trabaho, mas nakakaakit rin ng mga imbestor na mamuhunan at dahil dito nagkakaroon ng mas matatag na pundasyon. Ito ay lubhang importante para sa mga susunod pang henerasyon at ito ang pangunahing kasagutan sa kung ano ang kahalagan ng ekonomiks sa isang bansa.

Nagsisilbing isang kasagutan sa mga katanungan kung paano matutugununan ang pangangailangan ng isang bansa

Hindi madaling humanap ng paraan kung kaya’t kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks ay nagpapatunay rin sa isang positibong sagot sa paglala ng mga suliranin ng lipunan. Suliraning hindi basta-basta masosolusyunan kung hindi gagamitan ng mga tamang pamamaraan. Walang kuwestyong ang ekonomiks ay nagbubuklod at lumilikha ng mga paraang magagamit upang mas mapabuti pa ang sitwasyon ng ekonomiya. Dahil sa ito’y isang agham-panlipunan, ang mga paraan ay hindi hango sa mga haka-haka lamang o opinyong pangkaraniwan lamang. Gumagamit ng mga pamamaraan na maglilista ng mga datos alinsunod sa mga pinaka-kumplikado, hanggang sa pinka-simpleng isyu o suliranin sa lipunan. Ang mga datos na ito ay nakabase sa kung ano ang tunay na sitwasyon ng isang bansa na kinalap upang mas makabuo ng mas epektibong solusyon. Ang ekonomiks ay bumubuo ng mga pag-aaral pagdating sa:

  • produksyon
  • pagkonsumo ng mga produkto o serbisyo
  • distribusyon
  • pagbabaha-bahagi ng kita at
  • pagpapalitan

Ito ay ilang mga paraan upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang ekonomiks ay nakakatulong upang magkaroon ng mas mabuting pamamahala at pagkakaroon ng mas magaganda at matatalinong pagpapasya. Ito ay sumisimbolo ng tamang pang-unawa sa mga pamamaraan na nabuo at kung papaano magagamit ng tama ang pinagkukunang yaman na sadyang limitado lamang. At dahil sa nauunawan ng husto ang mga hakbangin, nagreresulta ito ng katugunan sa mga suliranin ng kakulangan o kakapusan. Ang bansang pinaglalaanan ng husto ang ekomiks ay magreresulta sa isang maunlad na bansa sapagkat ito ay pangunahing kailangang matutunan dahil ito ang magtuturo kung paano mareresolbahan ang lahat ng suliranin.

Ang ekonomiks ay may kinalaman sa kabuhayan ng tao

Kitang-kita naman sa mga nauna ng nilalaman ng artikulong ito na kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks ay siya ring kahalagan na magkaroon ng mabuting pamumuhay. Bago ang lipunan, kailangan munang umunlad ang pamumuhay ng bawat tao dahil ito rin ang magiging sagot sa pagkakaroon ng maunlad na bansa. Pagkakaroon ng magandang trabaho ang numero unong kailangan ng tao. Magsisimula ang pag-unlad sa mga sarili hanggang sa makakapag-ambag na ng malaki sa lipunan. Ang paggawa ng maraming gawaing pantahanan ang nagbubukas ng daan tungo sa paglaganap ng mga gawaing pangkabuhayan na pangunahing konsepto ng pag-aaral ng ekonomiks. Tandaan, ang ekonomiks ay isang sagot sa mga pangangailangan ng bawat tao at hindi lamang ng isang bansa. Ito ay isang pag-aaral kung saan sakop ang lahat ng aspeto sa lipunan.

Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maintindihan ng tama ang nagyayari sa lipunan ng hindi nagiging isang mangmang sa paningin ng ibang may alam. Sa puntong ito, magkaroon ng interes na makibahagi ang mga tao na mag-isip sa mga posibleng solusyon upang malutas ang mga suliraning pangkabuhayan na ito. Ang mga kaisipang may kinalaman sa kabuhayan, moralidad at politika ay ipinaliliwag ng ekonomiks na makakatulong ng lubos sa pagkakaroon ng tamang asal, kilos at gawi ng tao sa lipunan.

Ekonomiks para sa maunlad na ekonomiya

Paano uunlad ang isang ekonomiya kung ang kanyang makinarya sa paglutas nito, tulad ng ekonomiks, ay hindi napag-aaralan ng tama? Kung inyong mapapansin, ang ekonomiks ay may kinalaman sa ekonomiya. Kung ang isang bansa ay nag-aasam na magkaroon ng isang maunlad na ekonomiya, kailangan itong magsimula sa pagkakaroon ng isang tamang paggamit ng ekonomiks. Ang pagkakalap o pag-iisip ng mga tamang datos upang masolusyunan ang isang suliranin ay unang epektibong hakbang. Dagdagan pa ito ng mga pinuno o mga taong handang tumulong sa pagkakaroon ng epektibong ekonomiks, ay walang dudang magkakaroon ng maunlad na ekonomiya. Ang ekonomiks at ekonomiya at maihahalintulad sa magkapatid na hindi maaaring paghiwalayin pagbaliktarin man ang mundo. May kinalaman sa isa’t isa kung kaya’t kailangan nito ang tamang pag-aaral, pagsusuri at tamang mga hakbangin.

Walang duda, ang ekonomiks ay 100 porsyentong mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay lalong lalo na sa bansa. Nabibigyan ang bawat tao sa lipunan ng tamang kaisipan kung paano matututong magkontrol sa paggamit ng oras at pera ng wasto. At bilang result, nagkakaroon ng mga tamang pagpapasya at tamang pagpili ang mga tao. Kung walang sapat na kaalaman sa kung ano ang ekonomiks, walang maiaambag sa pag-unlad ng pamumuhay at pag-unlad ng bansa. Kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks, ay siya ring kahalagahan ng mga pangunahing pangangailangan ng tao maliit man o malaki ito. Tumutulong itong maunawaan ang mga isyung kinakaharap at kakaharapin pa ng lipunan ng hindi nawawala ang malasakit sa ekonomiya at sa bansa.

Related posts