Ano ang Aralin Panlipunan at Bakit Ito Mahalaga Sa’yo?

Ano ang aralin panlipunan? Ang aralin panlipunan o social studies ay isang sangay ng pag-aaral na naglalayung pagsamahin ang iba’t ibang mga aralin tulad ng kasaysayan, ekonomiks, sosyolohiya, heograpiya at antropolohiya upang lubos na maunawaan an gating lipunan. Ito ay kadalasan nang itinuturo sa mga estudyante bilang preparasyon sa kolehiyo.

Layunin ng araling panlipunan na maitaguyod ang mga kakayahang sibil at praktikal na pagkaunawa kung paano makikilahok sa sosyal at pampublikong pamumuhay sa tama at epektibong pamamaraan. Ito ay kadalasang itinuturo sa araling panlipunan ang pagpapanatili ng demokrasya at pagkapantay-pantay.

Kasali sa mga temang kadalasang napag-uusapan sa araling panlipunan ay ang sinaunang mga sibilisasyon, heograpiya, ekonomiks at foreign policy ng bansa.

Bakit mahalagang pag aralan ang araling panlipuan?

Ang araling panlipunan ay mahalaga dahil itinuturo ng subject na ito ang pundamental na mga konsepto ng kultura, ekonomiks at politikal, mga kasanayang tutulong sa mga estudyante na maging mga edukado at produktibong mga mamamayan. Ang aralin panlipunan ay naka sentro sa pag unawa kung paano kumikilos ang buong mundo sa sosyal na lebel.

Ang pag unawa sa iba’t ibang bahagi ng sosyedad at kung paano ito kumikilos ay mahalagang matutuhan ng mga batang nasa grade level hanggang sa sila ay umabot na sa kolehiyo. Ang Araling panlipunan ay isang malawak na kategoriya na kinapapalooban ng mga marami sa mga bahagi ng humanities at agam panlipunan. Napakahalaga na bawat indibidwal ay magkaroon ng pundamental na pagkakaunawa sa pangunahing mga konsepto ng modernong sosyedad ng tao.

Ang pag-aaral sa pangunahing kasaysayan ng pamahalaan at estruktura ng ekonomiya ay kailangan ng mga future voters, ang mga mag-aaral sa grade level. Ang araling panlipunan ay mahalaga rin sa pagtuturo ng basic na mga values tulad ng hustisya at pagkapantay-pantay ng mga tao, na siyang pundasyon ng makabagong sosyedad. Para sa mga batang estudyante, ang araling panlipunan ay kadalasang nakabase sa pagiging mabuting mamamayan, sa lokal na mga kalagayan. Halimbawa, sa unang mga taon sa elementarya, itinuturo kung paano maging mabuting kapitbahay. Itinuturo din sa mga bata ang kanilang sosyal na mga pananagutan tulad ng pag rerecycle at pagtulong sa kapwa. Matutuhan din ng mga bata kung paanong ang kanilang personal na mga pagpapasya at kilos ay maaaring makaapekto sa lahat.

Ang tamang pagkakaunawa sa kung paanong ang kasaysayan ay nakaimpluwensya sa modernong kabihasnan ay magbibigay ng kaalaman sa mga tao na pwede nilang ikapit sa pang-araw araw na pamumuhay.

Antropolohiya at sosyolohiya: mahalagang bahagi ng araling panlipunan

Ang antrolohiya at sosyolohiya ay mga agham na parehong mahalaga upang maunawaan ang araling panlipunan. Bagaman ang dalawang ito ay parehong pag-aaral na nakafocus sa mga tao bilang paksang aralin, ito ay may mga pagkakaiba rin.

Ang sosyolohiya ay nag-aaral sa tao sa isang partikular na yugto ng panahon, samantalang ang antropolohiya ay tumitingin sa pangkalahatang pagbabago at pag-unlad ng mga tao galling sa sinaunang kasaysayan magpahanggang sa ngayon.

Para mapag-aralan ang araling panlipunan, ang mga antropologists ay kadalasang sumusuri sa mga fossils at mga labi ng tao, samantalang ang mga sosciologists naman at interesado sa paraan ng pag-iisip ng mga tao sa isang partikular na yugto ng panahon.

Ang sosyolohiya ay mas nakahilig sa relasyon ng mga tao sa isa’t isa, kasama na ang mga kapamilya, katrabaho at mga kumunidad. Ang antropolohiya ay nag-aaral sa maraming aspeto ng tao, kasama na ang ebolusyunaryong pinanggalingan at mga pagbabago sa katawan ng tao.

Heograpiya at araling panlipunan

Ang heograpiya ay ang pag-aaral sa kapaligiran bilang tahanan ng mga tao. Layunin nitong bigyang kahulugan ang mundo, kung paano ito nagbabago sa pagdaan ng panahon.

Sinasaliksik ng heograpiya ang mga kaugnayan at koneksyon sa pagitan ng at tao, kapwa natural at kultural na mga kapaligiran. Inuusisa ng heograpiya ang mga paaran ng pagkakasaayos ng mga bagay-bagay sa ibabaw ng lupa. Ilinalarawan at ipinapaliwanag din nito ang ang mga pattern at proseso na naglikha sa mga bagay sa ibabaw ng mundo.

Ang mga mag-aaral ay natututong mag-isip gamit ang mapa, mga larawan at makabagong mga kagamitan, tulad ng geographical information systems o GIS, tinuturuan din silang mag presenta at mag analisa ng mga impormasyon.

Ano ang relasyon ng heograpiya sa araling panlipunan? Ang heograpiya ay maituturing na isang agham panlipunan kung paanong ito ay isang pisikal na agham. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang agham panlipunan at pisikal na agham kung gusto mong pag-aralan ang heograpiya. Ang pisikal na kapaligiran ay palaging naaapektuhan ng kultural na kapaligiran, kung paanong ang kultura ay apektado ng pisikal na kapaligiran.

Ang mga geographers ay nag-aaral sa mga paksang may kinalaman sa kultura, populasyon, kalakalan sa lokal, pangrehiyon, pambansa at pandaigdig, na siya ring pangunahing paksa ng araling panlipunan.

Ekonomiks at araling panlipunan

Ang ekonomiks ay isang makaagham na pag-aaral ng pagmamay-ari, paggamit, at palitan  ng limitadong mga resources. Ang ekonomiks ay itinuturing na bahagi ng araling panlipunan sapagkat ito ay gumagamit ng makaagham na mga pamamaraan para gumawa ng mga teoriya na magpapaliwanag sa partikular na kilos ng mga indibidwal, grupo at mga organisasyon. Sinusubukang ipaliwanag ng ekonomiks ang mga pagkilos may kinalaman sa ekonomiya, na kadalasang nagsisimula kapag nag umpisa na ang kalakalan ng limitadong mapagkukunan ng yaman o resources.

Kung metodolohiya o mga pamamaraan ang pag-uusapan, ang mga ekonmista, katulad din ng iba pang mga social scientis ay walang kakayahang magsagawa ng mga controlled experiment hindi tulad ng mga chemists at biologists. Kaya ang mga ekonomista ay kailangang gumamit ng ibang mga pamamaraan, na kadalasang nakabase sa obserbasyon.

Bilang isang agham at araling panlipunan, ang ekonomiks ay nagbago at umunlad sa pagdaan ng 100 taon. Ang araling ito ay naging lubhang espesyalisado. Totoo ito sa ekonomiks, sa pagdaan ng panahon, lumitaw ang iba’t ibang sangay ng araling ito tulad ng maykro at makroekonomiks, ang pure at applied na ekonomiks at ang industrial at financial ekonomiks. Ang pagkakapareho ng mga araling ito ay ang pagnanais nan a maunawaan kung paano at bakit nagkakaroon ng kalakalan, at kung paanong ang kalakalang ito ay kapakipakinabang o nakakasira sa alin mang sangkot dito.

Ngayon nalaman mo na kung ano ang kahulugan ng araling panlipunan, ang mga sangay at pakinabang nito, nawa’y palakasin nito ang iyong determinasyon na pag-aralan ito ng mas mabuti!


Ads

KATULAD NA MGA ARTIKULO